ΕΚ: Συμφωνία για σημαντική αύξηση κονδυλίων για την αλιεία

europaiko koinovoulio

Καλύτερη προώθηση και βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ

Μεγαλύτερη εστίαση στις συγκεκριμένες ανάγκες της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και στις απόκεντρες περιοχές

Το ΕΚ ενέκρινε βελτιωμένα μέτρα για το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, διασφαλίζοντας τα βιώσιμα αλιευτικά αποθέματα και τα μέσα διαβίωσης των ψαράδων.

Τα μέλη του ΕΚ συμφώνησαν σε πρόταση για σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας για την περίοδο 2021-2027 (συνολικό κονδύλι ύψους 7,739 δισ. ευρώ σε σημερινές τιμές). Το κείμενο εγκρίθηκε με 497 ψήφους υπέρ, έναντι 93 κατά και 40 αποχών.

Το ποσοστό των πόρων του ταμείου που θα διατεθεί για τη διαχείριση της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των αλιευτικών στόλων στο πλαίσιο της λεγόμενης επιμερισμένης διαχείρισης (με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών) ανέρχεται σε 87%, ενώ το 13% θα διατεθεί για άμεση και έμμεση στήριξη (καλύπτοντας μέτρα όπως οι επιστημονικές συμβουλές, τα μέτρα ελέγχου, οι πληροφορίες αγοράς, η θαλάσσια επιτήρηση και η ασφάλεια).

Το ΕΚ ενέκρινε επίσης ειδικά ποσά που προορίζονται για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας και τη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των πληρωμάτων, της κατάρτισης, των δεξιοτήτων του κοινωνικού διαλόγου και της απασχόλησης.

Αποζημίωση των αλιέων

Τα μέλη του ΕΚ συμφώνησαν στην παράταση των υπαρχόντων συνθηκών στήριξης, οι οποίες ορίζουν την εκταμίευση αποζημίωσης σε περίπτωση μόνιμης παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας εάν η παύση οδηγεί σε μόνιμη μείωση της αλιευτικής ικανότητας και η αποζημίωση που λαμβάνεται δεν επανεπενδύεται στον στόλο. Το κείμενο αποσαφηνίζει επίσης τις πιθανές αποζημιώσεις σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της αλιευτικής δραστηριότητας.

Περισσότερη στήριξη στις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές

Το ΕΚ δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές, αυξάνοντας την οικονομική στήριξη, ενθαρρύνοντας την ανανέωση των στόλων παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, καθώς και ενθαρρύνοντας τα κράτη-μέλη να συμπληρώσουν τις ευρωπαϊκές αποζημιώσεις με την παροχή εθνικής κρατικής βοήθειας.

Το ΕΚ με τη νέα σύνθεσή του και οι υπουργοί της ΕΕ αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ για την αλιεία το προσεχές φθινόπωρο.

eep logo