Το E.B.E.Π. για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Νομοθεσίας στην Ευρώπη

evep front

«Ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στην πορεία για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Νομοθεσίας στην Ε.Ε.». Αυτό ήταν το κύριο συμπέρασμα που προέκυψε από την εκδήλωση, με θέμα: ««Οι αλλαγές που έχουν επέλθει με την εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΝΩ.ΤΕ.Κ.) από 1ης Μαΐου 2016», που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 , στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας, που καταβάλλει να ενημερώνει με εγκυρότητα τις επιχειρήσεις-μέλη του για όλα όσα συμβαίνουν στο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό «γίγνεσθαι».

Ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας θεσπίσθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Από 1ης Μαΐου 2016 αντικαθιστά τον προηγούμενο Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα, που θεσπίσθηκε με τον Κανονισμό 2913/92 και τις διατάξεις εφαρμογής του, που θεσπίσθηκαν με τον Κανονισμό 2454/93. Μαζί με τις Κατ’ Εξουσιοδότηση και τις Εκτελεστικές Πράξεις, που θεσπίσθηκαν με τον α. Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2446/2015, τον β. Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2447/2015 και τον γ. Κατ’ Εξουσιοδότηση μεταβατικό Κανονισμό (ΕΕ) 341/2016 ολοκληρώνει το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί και θα λειτουργήσει στο μέλλον η τελωνειακή νομοθεσία για τα εισαγόμενα και εξαγόμενα εμπορεύματα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το περιεχόμενο των διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα βασίζεται στις διατάξεις του προηγούμενου Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλές καινοτόμες διατάξεις, οι οποίες θεσπίζουν νέες ρυθμίσεις και εξασφαλίζουν:
• Εξορθολογισμό της τελωνειακής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε αυτή να λειτουργεί, ως ενιαία τελωνειακή οντότητα και όχι ως 28 τελωνειακές διοικήσεις.
• Πλήρης μετακίνηση από το χειρόγραφο σε ένα πανευρωπαϊκό ηλεκτρονικό περιβάλλον.
• Ταχύτερες τελωνειακές διαδικασίες για αξιόπιστους οικονομικούς φορείς.
• Μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα και ομοιομορφία για τις επιχειρήσεις.
• Απλούστευση τελωνειακών κανόνων και διαδικασιών.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, επισήμανε ότι «…η Ε.Ε. είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο. Το 2015, η Ε.Ε. αντιπροσώπευε το 15% περίπου του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών, αξίας 3,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Για τη διαχείριση του όγκου των διεθνών εμπορικών συναλλαγών απαιτείται η ταχεία και αποτελεσματική επεξεργασία εκατομμυρίων τελωνειακών διασαφήσεων ετησίως. Ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας είναι ο νέος κανονισμός-πλαίσιο, που θεσπίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες για τα τελωνεία σε ολόκληρη την Ε.Ε. Αντικατοπτρίζει τη μετάβαση προς ένα πιο σύγχρονο τελωνειακό περιβάλλον για τις χώρες της Ε.Ε, το οποίο ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και προωθεί την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Γι’ αυτό και οι αλλαγές που έχουν επέλθει με την εφαρμογή του συνιστούν ένα θέμα ζωτικής σημασίας για τον επιχειρηματικό κόσμο…».
Ο πρώην τελωνειακός ακόλουθος στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ε.Ε. και Τμηματάρχης του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Γιώργος Βήτος, τόνισε, μεταξύ άλλων, στην παρουσίασή του: «…όσον αφορά στο πολυετές στρατηγικό πρόγραμμα για τα ηλεκτρονικά συστήματα, παρόλο που τέθηκε σε εφαρμογή από 1ης Μαΐου 2016 το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο δεν μπορεί να λειτουργήσει κατά 100%, λόγω της μη ολοκλήρωσης όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων, που προβλέπονται από τους σχετικούς κανονισμούς. Η ολοκλήρωση αυτή προβλέπεται να γίνει σταδιακά, σύμφωνα με ένα πολυετές στρατηγικό πρόγραμμα, που θεσπίσθηκε με απόφαση της Επιτροπής, το οποίο λήγει την 31-12-2020. Στο διάστημα αυτό, οι διατάξεις του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου θα λειτουργούν, είτε με τα ηλεκτρονικά συστήματα των κρατών μελών, είτε με χειρόγραφο τρόπο και τις μεταβατικές διατάξεις, που θεσπίσθηκαν με τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Μεταβατικό Κανονισμό (ΕΕ) 342/2016…».
Την εκδήλωση παρακολούθησαν πλήθος επιχειρηματιών, που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου (εξαγωγείς, εισαγωγείς, εφοδιαστές, ναυτιλιακοί πράκτορες, τελωνειακοί αντιπρόσωποι, διαμεταφορείς).

eep logo