Κάνθαρος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη για επανένταξη ευάλωτων ομάδων

anthropoi vadizoun

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά» στο πλαίσιο
της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»
της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»
του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΚΑΝΘΑΡΟΣ» που εδρεύει στην οδό Λουδοβίκου 1, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς (γραφεία του Συντονιστή Εταίρου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ), ενημερώνει για τo στάδιο υλοποίησης και την πορεία της προαναφερόμενης πράξης με αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Στο πλαίσια της ολοκλήρωσης της παρούσας Πράξης διοργανώνεται η Ημερίδα λήξης του Προγράμματος με θέμα «Νέα επιχειρηματικότητα, προτάσεις χρηματοδότησης και επιδοτούμενα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας».
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 22/10/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Λουδοβίκου 1, Μέγαρο ΕΒΕΠ, 4ος όροφος.

Αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με την παρούσα Πράξη είναι αναρτημένη στους εξής διαδικτυακούς τόπους των εταίρων/ φορέων υλοποίησης της Πράξης:
www.kmop.gr, www.espireas.gr, http://www.pireasnet.gr, http://www.kep.unipi.gr, http://www.kekgsevee.gr, http://www.pcci.gr, http://www.imegsevee.gr, http://www.apopsi.gr, www.kodep.gr

 

Pin It

eep logo