Μνημόνιο Συνεργασίας Ε.Ε.Τ.Α.Α. και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

eetaa pa dyt attikis

Για την Κοινωνική Πολιτική και Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υπέγραψαν εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ο Διευθύνων Σύμβουλος Δρ Σπύρος Σπυρίδων και ο Πρόεδρος Ηλίας Γιάτσιος καθώς και εκ μέρους του Πανεπιστημίου ο Πρύτανης - Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής.

Σκοπός του μνημονίου είναι η αποτύπωση της κοινής πρόθεσης συνεργασίας, ώστε οι δύο φορείς, να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία, τις υποδομές και τους ανθρώπινους πόρους τους, προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν δράσεις προς αμοιβαίο όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, με έμφαση στους τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής και της Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης.

Η συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ενός από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και ΕΕΤΑΑ, ενός φορέα γενικής κυβέρνησης που με το θεσμικό του ρόλο, τεχνικά και επιστημονικά γεφυρώνει το κράτος με την αυτοδιοίκηση, αναμένεται να υποστηρίξει ουσιαστικά την τοπική αυτοδιοίκηση με μελέτες, προτάσεις και πιλοτικά προγράμματα, κυρίως στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, της βιώσιμης ανάπτυξης και παράλληλα να τροφοδοτήσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από τους στόχους της αυτοδιοίκησης με τον προβληματισμό και τις σύγχρονες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Σύμφωνα με τον κο Σπυρίδωνα, «το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ενός από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας, και της ΕΕΤΑΑ, ανοίγει μία νέα σελίδα στην υποστήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με σύγχρονη και ολιστική αντίληψη, με επίκεντρο όμως τον άνθρωπο».

Αναλυτικά, το μνημόνιο προβλέπει μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων μελετητικών και ερευνητικών προγραμμάτων, τον σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας σε ευρωπαϊκό, διακρατικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τη διοργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και διά βίου μάθησης, την ανάπτυξη συμβατικών ή εξ αποστάσεως προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, την ανάπτυξη προγραμμάτων πρακτικής άσκησης προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών φοιτητών, την ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης διδακτορικών φοιτητών και μεταδιδακτορικών ερευνητών, την ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης αιρετών και στελεχών φορέων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και α’ Βαθμού, καθώς και των ενώσεών τους, τη δημιουργία και ανάπτυξη διαδικτυακών βάσεων δεδομένων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

(Στη φωτό, από αριστερά: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Δρ. Σπύρος Σπυρίδων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής και ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Ηλίας Γιάτσιος).

eep logo