Καταγγελίες για τα Μέθανα

methana loutra

Λύματα στη θάλασσα

Ο δημοτικός σύμβουλος Μεθάνων, Σάββας Αθανασίου, ενημερώνει για παρατυπίες και λύματα στην θάλασσα των Μεθάνων.
Συγκεκριμένα, αναφέρει πως:

Σε απάντηση της αναφοράς μου, που κοινοποίησα στην Περιφέρεια στις 11 Μαίου 2021, μου δόθηκε η ακόλουθη απάντηση:
"1. Στην ΕΕΛ λειτουργεί μόνο μια γραμμή μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων που περιλαμβάνει: μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων με εγκατάσταση απόσμησης, φρεάτιο άφιξης λυμάτων, μηχανική εσχάρωση συγκράτησης των στερεών, οξική δεξαμενή νιτροποίησης και αερισμού, δεξαμενή τελικής καθίζησης, μονάδα απολύμανσης και αγωγό διάθεσης στη θάλασσα.
2. Δεν υπάρχει μετρητής παροχής Vetouri κατά παράβαση της (10) σχετ. ΑΕΠΟ.
3. Δεν λειτουργούν οι ανοξικές δεξαμενές βιολογικής απομάκρυνσης κατά παράβαση της (10) σχετ. ΑΕΠΟ.
4. Η διαχείριση της ιλύος δεν γίνεται σύμφωνα με τον όρο δ39 της (? σχετ. απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) όπως έχει τροποποιηθεί με τους όρους 1,2,3,4, 5 της (9) σχετικής ΑΕΠΟ και την (10) σχετική ΑΕΠΟ, καθόσον δεν έχει λειτουργήσει η μονάδα συλλογής και σταθεροποίησης περίσσιας ιλύος, μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση ιλύος (ταινιοφιλτροπρέσσα).
5. Η διάθεση της μη επεξεργασμένης ιλύος γίνεται, κατά τη δήλωση των υπευθύνων, σε χώρο απόθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Δεν επεδείχθη η προβλεπόμενη σύμφωνα με τον όρο 3 της (9) σχετικής σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου φορέα διαχείρισης του ΧΥΤΑ και έγκριση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αττικής ή της Διεύθυνσης Περι βάλλοντος της Ν.Α.όπου βρίσκεται ο χώρος απόθεσης.
6. Δεν υπάρχει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και μόνιμη απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού για την λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ κατά παράβαση του όρου δ52 της (? σχετ. ΑΕΠΟ.
7. Δεν λαμβάνει χώρα η προβλεπόμενη τήρηση αρχείου με εργαστηριακές αναλύσεις για όλα τα στάδια λειτουργίας της μονάδας καθώς και πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων και του αποδέκτη κατά παράβαση των όρων δ53 iii και iv, δ56, δ57 της (? σχετ. ΑΕΠΟ όπως έχει τροποποιηθεί με την (10) σχετ,. ΑΕΠΟ.
8. Δεν επεδείχθησαν έγγραφες ενημερώσεις στη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ (τέως Ειδική Γραμματεία Υδάτρων του ΥΠΕΚΑ) με πληροφοφίες της εγκατάστασης , σύμφωνα με τον όρο δ54 της (? σχετ. ΑΕΠΟ όπως έχει τροποιηθεί με την (10) σχετ. ΑΕΠΟ.
9. Δεν εντοπίστηκε σημαδούρα στο σημείο εξόδου του υποθαλάσσιου αγωγού ώστε να παρακολουθείται ο αριθμός των κολοβακτηριοειδών πέριξ του σημείου εξόδου στη θάλασσα και δεν πραγματοποιείται συστηματικός έλεγχος των νερών στις γειτονικές ακτές κατά παράβαση του όρου δ28 της (? σχετ. ΑΕΠΟ.
10. Στον περιβάλλοντα χώρο εντός της ΕΕΛ γίνεται προσωρινή αποθήκευση στερεών απόβλητων κατά παράβαση των εγκεκριμένων ΑΕΠΟ και συγκεκριμένα βρέθηκαν:
- ογκώδη στερεά απόβλητα τοποθετημένα σε κοντέινερ.
- κλαδέματα τοποθετημένα σε φορτηγό.
- μεταλλικοί σωλήνες (σκραπ).
- παλαιοί μετρητές παροχής νερού μέσα σε παλιές χάρτινες συσκευασίες.
- 3 παλιά οχήματα του δήμου 1 φορτηγό και 2 απορριμματοφόρα ΟΤΚΖ.
11. Το αντλιοστάσιο Α1 που βρίσκεται στην Λουτρόπολη των Μεθάνων, απέναντι από την παιδική χαρά λειτουργούσε κανονικά, δεν υπήρχε διαρροή λυμάτων ούτε διαπιστώθηκε δυσοσμία κατά την ώρα της αυτοψίας. Στο αντλιοστάσιο δεν υπάρχει εφδρεία αντλιών 100% ούτε σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου καθώς και σύστημα μέτρησης ανώτατης στάθμης κατά παράβαση του όρου δ5 της (? σχετ. ΑΕΠΟ.

Οι παραπάνω 2 έως 11 παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας επισύρουν κυρώσεις στους υπεύθυνους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Νόμου 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Υπηρεσία μας προβαίνει στην έναρξη διαδικασίας επιβολής προστίνου στον Δήμο Τροιζηνίας Μεθάνων σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις".

Σημείωση: Αυτοψία δεν έγινε στο αντλιοστάσιο του Αγίου Νικολάου.

 

Pin It