Έγκριση νέων χρηματοδοτήσεων για τον Δήμο Πόρου

poros

Για αναβάθμιση εξοπλισμού και υπηρεσιών

Νέες σημαντικές χρηματοδοτήσεις για τον Δήμο Πόρου έχουν εγκριθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2019, δίνοντας νέες δυνατότητες υλοποίησης αναγκαίων δράσεων στον Δήμο. Ειδικότερα:

• Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού (CLLD/LEADER 2014-2020) – 251.658€
• Προμήθεια απορριμματοφόρων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ / ΥΠΕΣ) – 150.000€
• Αναβάθμιση κοινωνικών υπηρεσιών (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 / ΕΣΠΑ / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) – 56.880€
• Χρηματοδότηση εκδηλώσεων του Poros Arts Festival (CLLD/LEADER 2014-2020) – 20.484€

Pin It

eep logo