Ο Γ.Μώραλης για το πενταετές του δήμου Πειραιά

moralis giannis blue

Εισήγηση πραγματοποίησε ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 22 Ιουνίου, για το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου Πειραιά. Το θέμα, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η εισήγηση του Γ. Μώραλη είναι η ακόλουθη:

«Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πειραιά συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2019, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα πενταετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου.

Κεντρικό στοιχείο σε ένα μεγάλο μέρος της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου είναι και το εργαλείο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης όπου αποτελεί μια στοχευμένη στρατηγική αστικής αναζωογόνησης της πόλης του Πειραιά και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δράσεων που εντάσσονται στο σχεδιασμό.

Η διαβούλευση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, είναι μια διαδικασία που αποδεικνύει την πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής, αφενός να ενημερώνει τους πολίτες της πόλης για τα μεγάλα ζητήματα που τους αφορούν και αφετέρου, να ζητά την άποψη τους γι αυτά τα ζητήματα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πειραιά, αποτελεί ουσιαστικά το εργαλείο ανάπτυξης του Δήμου μας για τα επόμενα χρόνια.

Ανταποκρίνεται στις σημερινές, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της πόλης μας.

Λαμβάνει υπόψη τη σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση του Δήμου Πειραιά, γεγονός που το καθιστά ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο.

Αποτυπώνει τους άξονες των παρεμβάσεων και τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.

Υπηρετεί το όραμα μας για την πόλη που θέλουμε να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας.

Και έχει προσαρμοστεί στο σχέδιο ανάπτυξης που έχουμε για τον Πειραιά, σχέδιο που παρουσιάσαμε προεκλογικά στους πολίτες.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα λαμβάνει επίσης υπόψη τις ανάγκες κάθε γειτονιάς του Πειραιά και καλύπτει τις ανάγκες πολλών και διαφορετικών ομάδων πολιτών.

Κι ένα τέτοιο σχέδιο δεν μπορεί, παρά να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις και τις γνώμες των φορέων και των κατοίκων του Πειραιά.

Πιστεύω πραγματικά πως δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα κανένα σχέδιο, το οποίο θα εφαρμοστεί στην πόλη μας και θα αποδειχθεί αποτελεσματικό, αν δεν διαθέτει τη συναίνεση και τη θετική άποψη της πλειοψηφίας.

Ο γενικός σκοπός του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κατά κύριο λόγο προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς:

Α) την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής του

β) τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του

γ) τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας

δ) τη δημιουργία ενός ισχυρού Δήμου, που θα βρίσκεται διαρκώς κοντά στον πολίτη και ιδιαίτερα στον πολίτη που έχει μεγαλύτερη ανάγκη

ε) την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της πόλης μας,

στ) την αξιοποίηση του επιχειρηματικού δυναμικού της πόλης μας, μέσα από την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η οποία μπορεί να αναδειχθεί σε βασικό πυλώνα της νέας δημοτικής αναπτυξιακής πολιτικής.

Βάζουμε πάνω από όλα στόχο να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο αποδοτικοί, πιο χρήσιμοι στους πολίτες.

Και αυτός ο στόχος θα είναι πάντα προτεραιότητά μας.

Σ' αυτή την κατεύθυνση το επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός Δήμου θα επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξη του Πειραιά:

Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις)

Οι γειτονικοί Δήμοι

Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας (κεντρικοί φορείς, Περιφέρεια)

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Πειραιά θα αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου μας, περιλαμβάνοντας έργα και παρεμβάσεις τοπικής και υπερτοπικής σημασίας, θα καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και θα δεσμεύει το σύνολο των νομικών προσώπων και δημοτικών μας επιχειρήσεων, ώστε να λειτουργούν σε ενιαία γραμμή.

Το σημαντικό είναι ότι μέσα από την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου θεσπίζεται η εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε ετήσια βάση κάθε υπηρεσίας του Δήμου και των Νομικών προσώπων του.

Θα αποτελεί πλέον οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου, αφού η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου.

Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών.

Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους γενικούς και ειδικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης.

Είναι επίσης σημαντικό να τονίσω ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν είναι αποτέλεσμα της δουλειάς μιας μικρής ομάδας ανθρώπων αλλά προϊόν ομαδικής δουλειάς.

Κατά τη διαδικασία σύνταξής του θα συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο

τα αιρετά όργανα του Δήμου μας. Δημοτικό Συμβούλιο, επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι, Δ.Σ. Επιχειρήσεων.

Τα Υπηρεσιακά μας στελέχη.

Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή και στη λειτουργία του Δήμου

Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν θα στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής.

Φίλες και φίλοι

Ο Δήμος Πειραιά έχει ως αποστολή του να υπηρετεί με αξιόπιστο και φιλικό τρόπο τους πολίτες, με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, άμεσα και σύντομα, με εντιμότητα και με όρους απόλυτης διαφάνειας, εισάγοντας νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος τόσο για αυτόν, όσο και για τους πολίτες, χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερο τις τεχνολογίες αιχμής και επενδύοντας σε διαρκή βάση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά υπηρετεί το όραμά μας για την πόλη μας.

Υπηρετεί τους στόχους μας που είναι :

· η βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών,

· η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,

· η ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου,

· η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη «πράσινων» δράσεων,

· ο ενεργειακός προγραμματισμός,

· η οικονομική και αειφόρος ανάπτυξη της πόλης,

· η ανάδειξη του προαστιακού χαρακτήρα του Πειραιά και η αναβάθμιση της αισθητικής και της εικόνας του,

· η βελτίωση των υποδομών της πόλης,

· η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των συμπολιτών μας,

· η ενθάρρυνση για την ανάπτυξη του Πειραιά ως κομβικού προορισμού για επιχειρηματική δραστηριότητα, για τουρισμό, για συμμετοχή στις πολιτιστικές του εκδηλώσεις, για δραστηριοποίηση στις αθλητικές του διοργανώσεις.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σήμερα θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τους άξονες του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος.

Και προσδοκούμε στην κατάθεση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων προτάσεων ώστε όλοι μαζί, να διαμορφώσουμε από κοινού ένα σχέδιο που θα οδηγήσει την πόλη μας μπροστά και θα κάνει τη ζωή μας καλύτερη.

Ως Δημοτική Αρχή επενδύουμε στο δημόσιο διάλογο γιατί πιστεύουμε πως η πραγματική δύναμη της πόλης μας είναι οι άνθρωποί της.

Σας ευχαριστώ».

eep logo