ΕΕ: Ενισχυμένη στρατηγική για την ασφάλεια στη θάλασσα για τις εξελισσόμενες θαλάσσιες απειλές


Χαιρετίζει η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία την επικαιροποιημένη στρατηγική της Ευρώπης

Η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία χαιρετίζει θερμά την επικαιροποιημένη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα και το σχέδιο δράσης της με τίτλο «Ενισχυμένη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα για τις εξελισσόμενες θαλάσσιες απειλές». Η επικαιροποιημένη στρατηγική εδραιώνει τη δέσμευση της ΕΕ να ενισχύσει τον ρόλο της ως παγκόσμιου παρόχου ασφάλειας στη θάλασσα σε ένα ταχέως εξελισσόμενο γεωπολιτικό πλαίσιο.

Η προστασία των οικονομικών δραστηριοτήτων στη θάλασσα είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση των συμφερόντων της ΕΕ, των κρατών μελών της, των πολιτών της και των εταίρων της. Ως εκ τούτου, ο ECSA υποστηρίζει τον στόχο της ΕΕ για ενίσχυση των ναυτικών επιχειρήσεων της ΕΕ, όπως η EU NAVFOR Atalanta, με την παροχή επαρκών ναυτικών και αεροπορικών μέσων.
Με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πιλοτική φάση της στον Κόλπο της Γουινέας, η επέκταση της έννοιας της Συντονισμένης Ναυτικής Παρουσίας (ΔΕΑ) μπορεί να δημιουργήσει συνέργειες και να διασφαλίσει ότι οι πόροι αναπτύσσονται με ευελιξία και αποτελεσματικότητα για την αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ναυτιλιακός κλάδος χαιρετίζει επίσης την έμφαση που δίνεται στην αντιμετώπιση ψηφιακών και υβριδικών απειλών, καθώς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και των υπεράκτιων εγκαταστάσεων.

«Η ναυτιλία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια της Ευρώπης – ενεργειακή ασφάλεια, επισιτιστική ασφάλεια, ασφάλεια του εφοδιασμού. Η ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι παγκόσμιες εμπορικές οδοί παραμένουν ασφαλείς για τα πλοία μας και τα πληρώματά τους και για την αντιμετώπιση αναδυόμενων κινδύνων, όπως οι κυβερνοαπειλές», δήλωσε ο Σωτήρης Ράπτης, Γενικός Γραμματέας της ECSA. «Η επικαιροποιημένη στρατηγική τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών και διεθνών εταίρων στον τομέα της ασφάλειας και της ευαισθητοποίησης στον τομέα της θάλασσας. Η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία δεσμεύεται να αξιοποιήσει την άριστη συνεργασία με τους εταίρους της στην ΕΕ για να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της νέας ανακοίνωσης και του σχεδίου δράσης».

theseanation.gr