Κατατέθηκε νομοσχέδιο για την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης του ΟΛΘ


Εκμετάλλευση του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού - Μεταβολή των διαστάσεων του Προβλήτα 6

Νομοσχέδιο με θέμα «Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης της από 2.2.2018 Σύμβασης Παραχώρησης σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΛΘ» κατέθεσε το υπουργείο Ναυτιλίας.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση κυρώνεται η τροποποίηση της από 2.2.2018 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία» (ΟΛΘ Α.Ε.), με την οποία αντιμετωπίζονται ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της Σύμβασης Παραχώρησης.

Όπως αναφέρεται, οι πρωτοφανείς κοινωνικo-οικονομικές εξελίξεις έχουν προκαλέσει μεγάλες μεταβολές και έντονη ρευστότητα σε πλήθος παραγόντων που σχετίζονται με την επιδιωκόμενη ανάπτυξη και ορθή οικονομική εκμετάλλευση του λιμένος Θεσσαλονίκης.

Τα ανωτέρω επιχειρείται να αντιμετωπιστούν μέσα από την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του κτιρίου του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού, προκειμένου αυτός να μην τύχει μόνο μιας απλής στατικής αποκατάστασης, αλλά, μέσω της μελέτης που θα εκπονηθεί, να λάβει μια επενδυτική προοπτική και να αξιοποιηθεί κατά τρόπο που θα ωφελήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το Δημόσιο που θα παραλάβει στο τέλος της Σύμβασης Παραχώρησης το συγκεκριμένο έργο ολοκληρωμένο και πλήρως αξιοποιήσιμο, καθώς και τους πολίτες στους οποίους θα προσφερθούν πρόσθετες θέσεις εργασίας.

Στο ίδιο πλαίσιο η συνακόλουθη μεταβολή των διαστάσεων του Προβλήτα 6, θα ενισχύσει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης σημαντικά μεγαλύτερων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τα οποία, υπό τις προβλέψεις της ισχύουσας Σύμβασης Παραχώρησης, δεν δύνανται να ελλιμενισθούν με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του λιμένα, λόγω ελλείψεως των συγκεκριμένων λιμενικών υποδομών.

metaforespress.gr

ETEKA_Desktop

eep logo