Συμμετοχή του Δημοτικού Ταμείου Μυκόνου στο MOSES

limani mykonos new

Αυτοματοποιημένα πλοία και βελτιστοποίηση αλυσίδας εφοδιασμού για βιώσιμη ναυτιλία μικρών αποστάσεων

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο έργο MOSES, το οποίο ξεκίνησε επίσημα με εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση στις 14 και 15 Ιουλίου 2020.
Το MOSES είναι έργο έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020). Στο πλαίσιο του έργου συμμετέχουν 17 εταίροι από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ενίσχυσητης ναυτιλίας μικρών αποστάσεων στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα. Η ομάδα του MOSESεπιδιώκει να επιτύχει πέρα από την τεχνολογική εξέλιξη και την εφαρμοσμένητεχνογνωσίαεπιτυγχάνοντας ένανστόχο που διαφορετικά θα ήταν ανέφικτος και αρκετά δαπανηρόςσε επίπεδο μεμονωμένων προσπαθειών.

Το MOSES συντονίζεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και στοχεύει να ενισχύσεισημαντικά τη συνιστώσα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού εμπορευματοκιβωτίων αντιμετωπίζονταςπροβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείρισηκαι τη λειτουργία μεγάλων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Το MOSES θα ακολουθήσει μια διπλή στρατηγική υλοποίησης, η οποία συνίσταται στη μείωση του συνολικού χρόνου για την προσόρμισηστα λιμάνια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών(TEN-Tnetwork) και στην τόνωση της χρήσης υπηρεσιών τροφοδοσίας σε μικρά λιμάνια, τα οποία έχουν περιορισμένη ή καθόλου υποδομή για τη φορτοεκφόρτωση πλοίων.

Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο MOSES θα εφαρμόσει τις ακόλουθες καινοτομίες:
i. Για το σκέλος των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, η σχεδίασηενός καινοτόμου, υβριδικούηλεκτρικούπλοίου τροφοδοσίας σχεδιασμένο να ταιριάζει με κυρίαρχες επιχειρηματικές προτάσειςστον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων.
ii. Για τις προβλήτες βαθέων υδάτων, η υιοθέτηση ενός αυτόνομου συστήματος ελιγμών και ελλιμενισμού πλοίων (MOSES AutoDock).
iii. Μια πλατφόρμα ψηφιακής συνεργασίας (πλατφόρμα MOSES).

Η συνεισφορά του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου στο συνολικό έργο έγκειται στην αναγνώριση των αναγκών των τελικών χρηστών, οι οποίες θα συμβάλλουν στον καθορισμό των προδιαγραφών και απαιτήσεων των καινοτομιών του έργου. Επιπλέον, το Δ.Λ.Τ. Μυκόνου θα συμβάλλει στον εντοπισμό βέλτιστων περιπτώσεων χρήσης των καινοτομιών του έργου, καθώς και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων και βιώσιμων επιχειρηματικών προτάσεων. Επίσης, λόγω της μικτής χρήσης μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων του λιμένα του, το Δ.Λ.Τ. Μυκόνου θα συμμετάσχει στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας, καθώς και στην ανάπτυξη ενός αυτόματου συστήματος χειρισμού ρυμουλκού.

Το MOSES είναι ένα φιλόδοξο έργο, το οποίο διαθέτει σημαντικό δυναμικό καινοτομίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων στην Ευρώπη. Οι δυνατότητές του για καινοτομία καλύπτουν τόσο τις πτυχές σχεδιασμού πλοίων, όσο και τα εργαλεία λογισμικού και τα συνοδευτικά μοντέλα διακυβέρνησης για τη βελτίωση των σχετικών διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γεφυρώνοντας τομείς της επιστήμης, βιομηχανίας, ναυτιλίας, εφοδιαστικής και λειτουργίας λιμένων, το MOSESθα παρέχει ένα εύφορο έδαφος για την ανταλλαγή δεξιοτήτων και εξειδικευμένης γνώσης,ενθαρρύνοντας τη μεταφορά τεχνολογίας/τεχνογνωσίας και ενσωματώνονταςουσιαστικέςσυνέργειες μεταξύ των εταίρων.

eep logo