Αισιοδοξία για τις Μινωικές!

minoan cruise olympia

Σε κλίμα αισιοδοξίας και ευοίωνων προοπτικών πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Α.Ν.Ε. την 5η Ιουνίου 2015, στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο.

Κατά τη έναρξή της, ο Αντώνης Μανιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, καλωσόρισε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Emanuele Grimaldi, τους κ.κ. μετόχους καθώς και όλους τους παρευρισκόμενους και ανέγνωσε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2014.

Στη συνέχεια, σε σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Emanuele Grimaldi δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι Πρόεδρος των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, αυτής της μεγάλης Κρητικής εταιρείας. Διανύουμε δύσκολους και αβέβαιους καιρούς. Παρά το δυσμενές σημερινό οικονομικό κλίμα, και την τιμή των καυσίμων να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα των λειτουργικών εξόδων κάθε εταιρείας στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ έχοντας υλοποιήσει μια σειρά αποφάσεων με στόχο τον περιορισμό των εξόδων και την αποδοτικότερη εκμετάλλευση του στόλου τους, κατάφεραν να βελτιώσουν σημαντικά τα οικονομικά τους αποτελέσματα και το α’ τρίμηνο του 2015 να είναι η μοναδική εταιρεία με θετικό πρόσημο στις οικονομικές της επιδόσεις στον κλάδοτης επιβατηγού ναυτιλίας.

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ είναι μια εύρωστη ναυτιλιακή εταιρεία. Ένα υπόδειγμα οικονομικής συμπεριφοράς και επιχειρηματικότητας. Μαζί με τη σημερινή διοίκησή της και τον κ. Αντώνη Μανιαδάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εγκρίθηκαν σε ποσοστό 100% των ψηφισάντων μετόχων όλα τα θέματα της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΘΕΜΑ 2ο: Εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Κωνσταντίνου Μιχαλάτου του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «PRICE WATER HOUSE COOPERS» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014.

ΘΕΜΑ 3ο: Εγκρίθηκαν οι πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 4ο: Εγκρίθηκε η εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, για την χρήση 2015 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 5ο: Εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, η συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 6ο: Εγκρίθηκαν κατ’ άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920
α) η από 31 Ιουλίου 2014 τροποποίηση της υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου της Εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi,
β) οι από 12 Ιουλίου 2014, 30 Σεπτεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2014 τροποποιήσεις υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.
γ) οι από 30 Σεπτεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2014 τροποποιήσεις υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI GROUP SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 7ο: Εγκρίθηκε κατ’ άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 η από 22 Σεπτεμβρίου 2014 χρονοναύλωση όπως τροποποιήθηκε την 14η Οκτωβρίου 2014, του πλοίου CATANIA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση κατ’ άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 η από 23 Ιουλίου 2014 χρονοναύλωση του πλοίου EURO FERRY OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 9ο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 «περί σκοπού» του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως :

Άρθρο 2ο Σκοπός
Ο σκοπός της εταιρείας είναι αμιγώς ναυτιλιακός και συνίσταται αποκλειστικά στην αγορά, ναυπήγηση, μίσθωση ή ναύλωση πλοίων χάριν της επιχειρηματικής τους εκμετάλλευσης για τη μεταφορά δια θαλάσσης προσώπων, οχημάτων και πραγμάτων, στην εκμίσθωση ή εκναύλωση πλοίων, στην πρακτόρευση ιδιόκτητων ή μη πλοίων, στην εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων επί ιδιόκτητων ή μη πλοίων και γενικότερα στην παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον προαναφερόμενο σκοπό.
Για την επίτευξη των προαναφερομένων, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιασδήποτε νομικής μορφής υφιστάμενη ή μέλλουσα επιχείρηση, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία και να διορίζει πράκτορες και αντιπροσώπους.

eep logo