Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων για το LNG στο λιμάνι της Πάτρας

patra limani

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το ΥΠΕΝ προχώρησε στον προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων για την επικαιροποίηση-τροποποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου του νότιου λιμένα Πατρών, όσον αφορά στην εγκατάσταση τροφοδοσίας και αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου, στο πλαίσιο της δράσης POSEIDON MED II.

Αναλυτικότερα, το υπουργείο γνωμοδότησε θετικά για το έργο της εγκατάστασης τροφοδοσίας και αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Υ.Φ.Α.) στο νότιο λιμένα Πατρών σύμφωνα με την προτεινόμενη στον φάκελο ΠΠΠΑ εναλλακτική λύση 1. Η εγκατάσταση μικρής κλίμακας Υ.Φ.Α. προτείνεται να χωροθετηθεί στην επιχωμένη περιοχή στο ΝΔ τμήμα του λιμένα, έκτασης περίπου ίση με 25.000 m2 , κοντά στην εκβολή του ποταμού Γλαύκου, εντός χερσαίας ζώνης του λιμένα. Η αποθηκευτική ικανότητα της εγκατάστασης θα είναι 3000 m3.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τις κατάλληλες χερσαίες και λιμενικές υποδομές όπως αυτές παρουσιάζονται στα σχέδια κλ. 1:1000 με αριθ. Λ459-ΛΠ2.1 και Λ459-ΛΠ2.2 (Δεκ. 2016).

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η παρούσα γνωμοδότηση αποτελεί τον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων του προτεινόμενου έργου και χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4014/2011. Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά άδειες και εγκρίσεις από άλλους φορείς.

Η οριστική και δεσμευτική άποψη της Διοίκησης επί των προαναφερομένων και συναφών θεμάτων θα δοθεί με την αξιολόγηση της ΜΠΕ και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, με την οποία η Διοίκηση μπορεί να επιβάλλει προϋποθέσεις, όρους, περιορισμούς και διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας ή και να αποφασίσει τη μη υλοποίησή του (επιλογή μηδενικής λύσης), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

energypress.gr

Pin It