Λιμενικό: Προμήθεια δύο Βυτιοφόρων Οχημάτων για την μεταφορά καυσίμων

limeniko skafos 2

Θα χρησιμοποιηθούν για άμεσο ανεφοδιασμό σκαφών που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης ρύπανσης

 

Με μέριμνα της Διεύθυνσης Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύχθηκε στις 15-02-2016 ηλεκτρονικός, τακτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής για την προμήθεια δύο Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων, προϋπολογισθείσας αξίας 370.000 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η δαπάνη της προμήθειας καλύφθηκε 100% από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου. Στις 20-03-2017 υπεγράφη Σύμβαση μεταξύ του ΥΝΑΝΠ και της προμηθεύτριας εταιρείας µε την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ERGOTRAK», αντί του συνολικού ποσού κατακύρωσης των 362.088 ευρώ για την προμήθεια των οχημάτων αυτών, η παραλαβή των οποίων ολοκληρώθηκε την 14-11-2017.

Τα δύο Βυτιοφόρα Οχήματα Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων είναι πλαισίου DAF FAD CF, μικτού φορτίου 19.000kg, τύπου Μ4ΕΝ3, εμπορικής ονομασίας CF 330 FA, με κινητήρα 326PS, EURO 6 και χωρητικότητας τουλάχιστον 11.000 λίτρων για μεταφορά, μετάγγιση και διανομή καυσίμων diesel και αμόλυβδης βενζίνης. Τα εν λόγω βυτιοφόρα οχήματα πρόκειται χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ανάγκης άμεσου ανεφοδιασμού των αντιρρυπαντικών σκαφών καθώς και των πλωτών μέσων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης ρύπανσης αλλά και γενικότερα στον ανεφοδιασμό των σκαφών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση της αποστολής τους αξιοποιώντας τις δυνατότητες σύγχρονων μέσων μεταφοράς καυσίμων. Η διαμόρφωση των οχημάτων σε βυτιοφόρα οχήματα έγινε από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΒΕ» στην ιδιόκτητη εργοστασιακή κατασκευαστική μονάδα στην Καλαμάτα.

ETEKA_Desktop

eep logo