ΠΕΑΛΣ: Προτάσεις-αλλαγές-βελτιώσεις επί σχεδίου νόμου ΥΝΑΝΠ

peals

Με γνώμονα πάντα την εποικοδομητική συμβολή με ειλικρινή διάλογο και διάθεση συνεργασίας

η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος επανατοποθετείται επί του Σχεδίου Νόμου του ΥΝΑΝΠ θέτοντας προτάσεις, αλλαγές και βελτιώσεις για το σύνιλο των διατάξεων που αφορούν τα στελέχη του Λιμενικού.

Η επιστολή τους, που αφορά «Προτάσεις-αλλαγές-βελτιώσεις επί σχεδίου νόμου ΥΝΑΝΠ», έχει ως εξής:
Κύριε Υπουργέ,
Ως νέο προεδρείο της ΠΟΕΠΛΣ ζητήσαμε και λάβαμε από το γραφείο σας το σχέδιο νόμου του ΥΝΑΝΠ με τίτλο «Δια βίου εκπαίδευση Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής …… και άλλες διατάξεις» προκειμένου να τοποθετηθούμε επί των άρθρων που αφορούν τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Κατά την πραγματοποιηθείσα σύσκεψη της Πέμπτης 02/11/17, για το σχέδιο νόμου, υπό την προεδρεία σας, σας ενημερώσαμε προφορικά για τις προτάσεις-αλλαγές-βελτιώσεις που προτείνουμε για το σύνολο των διατάξεων που αφορούν τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τις οποίες σήμερα και σας υποβάλλουμε εγγράφως.
1. Τα άρθρα 26-27-28-29-30-36 που αφορούν μεταθέσεις-αποσπάσεις προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ζητάμε να αφαιρεθούν από τις διατάξεις του εν λόγω σχεδίου νόμου διότι υπάρχει εν ισχύ εξουσιοδοτική διάταξη για ρύθμιση των θεμάτων αυτών με ΠΔ αυξημένης ισχύος με δυνατότητες ακόμα και τροποποίησης άρθρων νόμων.
Επιπλέον το εν ισχύ ΠΣ 33/09 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είναι μια καλή βάση συζητήσεως πάνω στο οποίο πρέπει να χτιστούν οι απαιτούμενες αλλαγές που θα βελτιώνουν και θα παρέχουν μία ολοκληρωμένη πρόταση.
Η ΠΟΕΠΛΣ είναι έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την επεξεργασία και την ολοκλήρωση μίας πρότασης σχεδίου Π.Δ/τος για τις μεταθέσεις –αποσπάσεις προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν δομικές αλλαγές του συστήματος μεταθέσεων και δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Ενδεικτικά αναφέρουμε την 8ετια ως μέγιστο χρόνο παραμονής σε μια υπηρεσία, τις έκτακτες μεταθέσεις χωρίς περιορισμούς, την μετατροπή του συμβουλίου μεταθέσεων σε γνωμοδοτικό όργανο κ.τ.λ
2. Το άρθρο 35 απαιτεί νομοτεχνικές βελτιώσεις για την σωστή λειτουργία του.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 38 έως 51 του κεφαλαίου Γ΄ που αφορά τον πειθαρχικό έλεγχο στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ζητάμε να αφαιρεθούν, δίνοντας την δυνατότητα σύμφωνα με εν ισχύ εξουσιοδοτική διάταξη αυξημένης ισχύος για έκδοση ΠΔ, να ρυθμιστούν συνολικά σε ένα ΠΔ επεξεργασμένο και ολοκληρωμένο για τα θέματα πειθαρχικού δικαίου στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Οι δεσμευτικές διατάξεις του νόμου θα καθοδηγήσουν το ΠΔ σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
Η ΠΟΕΠΛΣ είναι έτοιμη να συμμετάσχει στην επεξεργασία και ολοκλήρωση ενός Π.Δ/τος για το ανωτέρω θέμα σε σύντομο και προκαθορισμένο χρόνο.
4. Το άρθρο 65 «Υπολογισμός χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό» θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στο κοινό περί δικαίου αίσθημα αφού αφορά μόνο όσους κατέχουν σήμερα τους βαθμούς Λ/Φ και Επικ/στη δηλαδή 290+110 στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ αντίστοιχα.
Zητάμε την τροποποίηση της εν λόγω διάταξης ώστε ν’ αφορά το σύνολο των προερχομένων από Σχολή Λ/Δ και ΣΔΥΛΣ
Επίσης, καταθέτουμε ολοκληρωμένη πρόταση βαθμολογίου προερχομένων από την Σχολή Λ/Φ. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 νέας διάταξης -προσθήκη στο ΠΔ 81/12).
5. Στο άρθρο 71 «Λιμεναρχείο Αγίου Όρους» παρ 4. να καθορισθεί χρονικό διάστημα καθορισμού νέας οργανικής σύνθεσης. Στην παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου να αφαιρεθεί η τελευταία πρόταση «Η έδρα του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους δεν επιτρέπεται να δηλώνεται ως τόπος επιλογής». Και τέλος το Λ/Φ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ να μετατραπεί σε Λ/Τ αφού ήδη ξεκίνησε η λειτουργία έτερου Λ/Φ στην Αγία Λαύρα.
6. Στο άρθρο 72 «Κατάταξη Λιμενικών Τμημάτων» παρ.1 να διαγραφούν οι φράσεις «στελεχώνονται με τις διαδικασίες των άρθρων 26 έως και 30 του παρόντος», «για την εφαρμογή των άρθρων 26 έως και 30 του παρόντος ……… του άρθρου 30 του παρόντος».
Στην 4η κατηγορία να μεταφερθούν από την 5η κατηγορία τα Λ/Τ Ν. Μουδανιών και Ν. Μαρμαρά.
Στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου να καθορισθεί χρονικό διάστημα καθορισμού νέας οργανικής σύνθεσης.
Η παρ. 4 του ιδίου άρθρου να αντικατασταθεί ως εξής:
• Οι μεταθέσεις-τοποθετήσεις στα Λιμενικά Τμήματα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το π.δ. 33/09 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα στελέχη που είναι ήδη τοποθετημένα στα Λιμενικά Τμήματα πριν την ισχύ του παρόντος νόμου και επιθυμούν την παραμονή τους καταλαμβάνουν οργανική θέση κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταθέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
• Μέχρι έως της κάλυψης της οργανικής σύνθεσης των Λιμενικών Τμημάτων από το συμβούλιο μεταθέσεων και εντός εννέα (09) μηνών αποκλειστικής ημερομηνίας της ισχύς του παρόντος διατάγματος δύναται να πραγματοποιούνται τοποθετήσεις στα Λιμενικά Τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4256/2014 και του π.δ. 33/09 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Ειδικά λόγω της δυσκολίας διαβίωσης και της νησιωτικότητας για τα στελέχη που υπηρετούσαν στα Λιμενικά Τμήματα α) Α΄ Λιμενικό Τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης. β) Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κυθήρων του Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών, γ) Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κέας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου, δ) Α΄ Λιμενικό Τμήμα Σκοπέλου του Λιμεναρχείου Σκιάθου, ε) Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας ο χρόνος παραμονής τους να λογίζεται πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ 81/2014.
7. Στο άρθρο 73 «Εκπροσώπηση στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ» να διαγραφούν οι φράσεις «και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των ανωτέρω φορέων αντίστοιχα» και των δύο περιπτώσεων καθώς και να διαγραφεί η τελευταία πρόταση της α΄ περίπτωσης.
8. Στο άρθρο 79 «Μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής …… σχολές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ» πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη μέχρι την 1η έξοδο από την σχολή δηλ. 3-4 χρόνια γιατί είναι πολύ μεγάλο το διάστημα για να μην υπάρχουν νέες προσλήψεις. Όπως θα πρέπει να ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται να καταργηθούν οι αξιωματικοί απευθείας κατάταξης (τεχνικοί, οικονομικοί, νομικοί) καθώς και οι προερχόμενοι από ακαδημίες εμπορικού ναυτικού. Θέση μας είναι να παραμείνουν γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Σώματος.
Επίσης στο ίδιο άρθρο θα πρέπει να υπάρξει νέα ρύθμιση για εισαγωγή στην σχολή Υ/Ξ (ταχύρυθμη) μόνο μέσα από τους υπηρετούντες στο Σώμα. ( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 νέας διάταξης)
9. Στα άρθρα 84-85 υπάρχει πρόδηλη ασάφεια που παραπέμπει σε ενσωμάτωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στην ΕΛΑΣ. Πρέπει να διαγραφεί.
10. Στο άρθρο 107 και στις παρ. 1&2 να διαγραφούν οι λέξεις «……οι Λιμενικές Αρχές καθώς και τα τοπικά κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων». Επίσης στο άρθρο 1 παρ.2 μετά τις λέξεις «στο πεδίο εφαρμογής του μέρους αυτού δεν συμπεριλαμβάνονται» να προστεθούν οι λέξεις «Οι επιθεωρητές των τοπικών κλιμακίων Επιθεώρησης (ΤΚΕΠ), τα προσόντα των οποίων καθορίζονται στο ΠΔ 345/2000 «Διατάξεις που αφορούν στα τοπικά κλιμάκια επιθεώρησης πλοίων».
11. Η παρ. 4 του άρθρου 114 «Ενίσχυση της διαφάνειας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» πρέπει να αφαιρεθεί αφού δεν υφίσταται άλλη αντίστοιχη για κανέναν εργαζόμενο.
12. Το άρθρο 115 «Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών ΥΝΑΝΠ» να αφαιρεθεί αφού προσβάλει το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ανεβάζοντας σε 3 τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, μετά την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και την ΜΕΕ για τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και μάλιστα από μια υπηρεσία που δεν θα έχει στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Εκτός των ανωτέρω στα άρθρα 37, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 113, και 118 συμφωνούμε ως έχουν.
Επιπλέον των παραπάνω προτάσεων προτείνουμε τις ακόλουθες τροπολογίες.
Α. Ρύθμιση θεμάτων ΤΑΛΣ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) καθορίζονται εισφορές υπέρ του ταμείου και το ποσοστό των αποδοχών για το καθορισμό του εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους.
Β. Ρύθμιση για τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4) τα ΚΕΑ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μετονομάζονται σε ΤΕΑ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Επίσης διασφαλίζεται η οργανωτική-διοικητική-επιχειρησιακή αυτοτέλειά τους προσβλέποντας στην βελτίωση της επιχειρησιακής τους αποτελεσματικότητας.
Γ. Ρύθμιση θεμάτων κανονισμού εργασίας και πενθημέρων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύονται οριστικά θέματα τα οποία έχουν αποτελέσει σημείο τριβής και λανθασμένων ερμηνειών. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5)
Δ. Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης λεσχών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η ρύθμιση αυτή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6) αποσκοπεί στην ίδρυση θεσμών στο πλαίσιο της διοικητικής μέριμνας του προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Ε. Ρύθμιση για το επίδομα παραμεθορίου. Να προστεθούν στο άρθρο 127 του ν. 4472/17 και οι Νομοί Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Ροδόπης καθώς και η Νήσος Σκύρος στις παραμεθόριες περιοχές όπως αυτές έχουν καθορισθεί σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρο 114 του ν. 3978/11 με τον οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 24 του ν. 1892/1990.
ΣΤ. Ρύθμιση για ίδρυση Λ/Τ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ. Μοναδική Λιμενική Αρχή έδρα Νομού. Η μετάταξη του κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη. Με την ρύθμιση αυτή πρέπει να κατηγοριοποιηθεί και στην κατάταξη Λιμενικών Τμημάτων του άρθρου 72. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7).
Όλες οι παραπάνω προτάσεις-αλλαγές-βελτιώσεις λυσιτελούν σε κρίσιμα ζητήματα για το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τα στελέχη του, αποτελούν διεκδικήσεις χρόνων του συνδικαλιστικού μας φορέα αλλά και νέων που προέκυψαν από πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις και θεωρούμε ότι, εφόσον γίνουν δεκτές, θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Σώματος αλλά και στην βελτίωση της υπηρεσιακής κατάστασης και απόδοσης των στελεχών.

eep logo