Πόσο ...δεδομένοι είμαστε!

koutroumanos leonidas

του Λεωνίδα Κουτρουμάνου

Η Τρίτη 28 Ιανουαρίου έχει ανακηρυχθεί Πανευρωπαϊκή Ημέρα Προσωπικών Δεδομένων. 
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου αποτελεί εδώ και χρόνια μία κορυφαία στρατηγική επιλογή της Ενωσιακής Νομοθεσίας και η πιο πρόσφατη αποτύπωση της είναι η θέσπιση του Κανονισμού 679/2016 για τη προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη προστασία των δεδομένων, γνωστός και ως Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ ή σε αγγλική συντομογραφία G.D.P.R), ο οποίος τέθηκε ενιαία στην Ευρωζώνη σε εφαρμογή την 25.5.2018.

Ο Γ.Κ.Π.Δ, αποτέλεσμα πολυετούς εργασίας και νομικής ζύμωσης στους κόλπους της Ε.Ε., επιχειρεί να προστατεύσει οριζόντια πάμπολλες εκφάνσεις της οικονομικής, κοινωνικής, επαγγελματικής και ιδιωτικής δράσης του ατόμου, μέσω των οποίων εκτίθενται σε ευρύτερο κοινό προσωπικά του δεδομένα, απλά ή και ευαίσθητα. Και ασφαλώς δεν εκκίνησε την εφαρμογή του με την βεβαιότητα ότι θα δαμάσει την τεχνολογία και θα οδηγήσει τα προσωπικά δεδομένα σε απόλυτο περιβάλλον προστασίας. Είναι όμως προφανής η προσδοκία ότι η ενιαία εφαρμογή του σε ολόκληρη την Ενωσιακή Επικράτεια θα αποτελέσει ένα λυσιτελές θεσμικό πλαίσιο περιορισμού και αποτροπής των κινδύνων που ενέχει η δημοσιοποίηση, εκμετάλλευση, επεξεργασία και εν τέλει αθέμιτη παραβίαση των προσωπικών μας δεδομένων, όπου αυτή τυχόν μπορεί να παρατηρηθεί.

Ο Κανονισμός βέβαια δεν εμπεριέχει διατάξεις ποινικής απαξίας των τυχόν παραβιάσεων. Οι κυρώσεις του είναι διοικητικές και χρηματικές. Οι Εθνικές Νομοθεσίες συμπληρώνουν την προστασία με τις εκάστοτε Ποινικές Διατάξεις περί παραβίασης απορρήτων, που αποτελούν ένα μέρος της παραβίασης των προσωπικών μας δεδομένων. Στην Ελλάδα, με την πρόσφατη θέσπιση του Νέου Ποινικού Κώδικα, που τέθηκε σε ισχύ την 1-7-2019, αναμορφώθηκαν οι Ποινικές διατάξεις περί προσβολών ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας, των άρθρων 370 επ. Παρόλη την ευνοϊκότερη μεταχείριση πλέον των δραστών παραβίασης απορρήτων πάσης φύσεως, δοθέντος ότι όλες οι προπεριγραφόμενες διατάξεις έχουν πλέον μετατραπεί σε πλημμελήματα, εντούτοις η ποινική απαξία των πράξεων αυτών παραμένει ισχυρή και ενεργοποιούμενη από τον προσβληθέντα μπορεί να παρέξει αποτελεσματική προστασία και δυναμική αποτροπής παραβίασης.

Η προστασία των προσωπικών μας δεδομένων αποτελεί και συνταγματική επιλογή της εγχώριας έννομης τάξης. Προστατεύεται ρητά από το Σύνταγμα στο άρθρο 9Α μέσω μίας από τις πέντε Ανεξάρτητες Αρχές που λειτουργούν στο Νομοθετικό μας σύστημα. Και αυτό καταδεικνύει με εμφατικό τρόπο την σημασία που αποδίδεται στην προστασία της ιδιωτικότητας του ατόμου, στην εν γένει διαφύλαξη ενός νέου σχετικά έννομου αγαθού, αυτού των προσωπικών δεδομένων.

Τόσο το νεαρό νομοθέτημα του Πανευρωπαϊκού Κανονισμού όσο και οι Εθνικές Νομοθεσίες αυστηροποιούν τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων με διοικητικές, ποινικές και οικονομικές κυρώσεις, που ήδη έχουν αρχίσει και επιβάλλονται στους παραβάτες. Μένει να δούμε αν και μέσω αυτής της προσπάθειας θα επιτευχθεί η διαφύλαξη του Κράτους Δικαίου, που θα επιτρέπει μεν την συλλογή και επεξεργασία αλλά όχι και την εκμετάλλευση των δεδομένων μας.

eep logo