Ενισχύσεις 34,4 εκατ. για επενδύσεις σε υδατοκαλλιέργειες

της Μαίρης Πασπαλιάρη*

Από τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ανακοινώθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη δράση «Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025, με συνολικό προϋπολογισμό 34.440.000 ευρώ.

Όπως είχαμε αναφέρει κατά τη δημοσίευση της δράσης, στόχοι της είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υδατοκαλλιέργειας, η υιοθέτηση και η εφαρμογή πρακτικών που περιορίζουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, η υιοθέτηση συστημάτων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, διάχυσης γνώσης και πληροφοριών, η υποστήριξη νέων για είσοδο σε δραστηριότητες του τομέα και τέλος η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει να εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους παραπάνω στόχους.

Σήμερα, με αφορμή την ολιγοήμερη παράταση και λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η δράση για τις ΜμΕ του κλάδου, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης.

Όπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Οι παραπάνω δικαιούχοι αποτελούνται από νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Συλλόγους και συνεργατικά σχήματα.

Επισημαίνεται ότι δεν ενισχύονται φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση ενισχύει ενέργειες που αφορούν:

– Αύξηση – εκσυγχρονισμό της παραγωγής, προωθώντας επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και υποδομών για νερό και γη.

– Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με επενδύσεις σε εξοπλισμό που μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και αυξάνει την ενεργειακή απόδοση των χερσαίων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας.

– Μείωση του κόστους παραγωγής, που θα ενισχύσει τη λειτουργία των οργανωμένων ζωνών υδατοκαλλιέργειας.

– Ενίσχυση της διαφοροποίησης του τελικού προϊόντος, εισάγοντας δραστηριότητες και δράσεις για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την επέκταση της ποικιλίας και την εμφάνιση νέων τελικών προϊόντων.

– Ενίσχυση της προώθησης, η οποία θα ενισχύσει την επωνυμία της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και την επέκταση της έρευνας αγοράς και δράσεων προώθησης με στόχο τον εντοπισμό νέων πιθανών αγορών.

– Eρευνα και καινοτομία, με στόχο τη βελτίωση των υφιστάμενων μεθόδων εκτροφής και διαδικασιών παραγωγής, καθώς και την ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνολογιών αναπαραγωγής.

– Μεταφορά τεχνογνωσίας, η οποία θα διαμορφώσει στοχευμένες δράσεις και θα αναπτύξει εξειδικευμένες εμπορικές, προωθητικές και επιχειρηματικές στρατηγικές.

– Τράπεζα γενετικού υλικού για απειλούμενα είδη και εμπορικά είδη ψαριών γλυκού νερού.

Κριτήρια

Οι αιτήσεις ενίσχυσης για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να τηρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου.

2. Νόμιμη σύσταση δικαιούχου.

3. Προστασία του περιβάλλοντος. Για επενδύσεις σε πάγια στοιχεία του ενεργητικού, απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από τις κάτωθι:

– Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης

– Επενδύσεις σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

– Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.

– Επενδύσεις σε ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ από ηλιακή ενέργεια.

– Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της βιοποικιλότητας.

– Επενδύσεις σε υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.

4. Επένδυση στην καινοτομία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση σε επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων και διαδικασιών.

5. Βιωσιμότητα της επένδυσης (βάσει της οικονομοτεχνικής μελέτης)

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης κυμαίνονται από 250.000 ευρώ έως 2.000.000 ευρώ. Το ποσοστό της έντασης ενίσχυσης ορίζεται στο 50% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών για το σύνολο της επικράτειας και μέχρι 1.000.000 ευρώ κατ’ έτος ανά δικαιούχο. Δίνεται η δυνατότητα ο δυνητικός δικαιούχος να αιτηθεί μικρότερο από 50% ποσοστό έντασης ενίσχυσης, προκειμένου να λάβει προτεραιότητα κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Κατά παρέκκλιση η ένταση της δημόσιας ενίσχυσης μπορεί να κυμανθεί και να φτάσει, ενδεικτικά, στο 100% επί των επιλέξιμων δαπανών της πράξης, εφόσον δικαιούχοι είναι φορείς δημοσίου δικαίου, ή στο 85% επί των επιλέξιμων δαπανών της πράξης, εφόσον η πράξη υλοποιείται στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών. Αναλυτικά στοιχεία της προκήρυξης μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 20/1/2023.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.
* από την kathimerini.gr

 

eep logo