Σε ένα λιμάνι που αλλάζει, σε μια Ελλάδα που πρέπει να αλλάξει, το Ε.Β.Ε.Π τολμά εμπράκτως… στην «Πράξη ΟΠΣ 488597»

korkidis omilia

Του Βασίλη Κορκίδη, προέδρου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς

Το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ολοκληρώνει αυτές τις ημέρες την υλοποίηση της Πράξης του ΕΣΠΑ 2007-2013 «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για επαπειλούμενους με ανεργία, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, κυρίως βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και του Θριασίου Πεδίου, με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και τη διατήρηση τους στην αγορά εργασίας».
Στις 30 Νοεμβρίου, σε ημερίδα που οργανώνει το Επιμελητήριο, θα παρουσιαστεί ο απολογισμός του Προγράμματος και θα συζητηθούν οι προοπτικές των προτάσεων του στο ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Πρόκειται για ένα μεγάλο και σύνθετο έργο, χρηματοδοτημένο με 11,8 εκ € από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενταγμένο στο τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Κορμός του έργου του ΕΒΕΠ είναι το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 2.420 εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε βιομηχανικούς κλάδους, διάρκειας 250 ωρών, με θεωρία και πρακτική άσκηση. Όσοι συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, οι «ωφελούμενοί» του, εφοδιάζονται με σύγχρονες επαγγελματικές γνώσεις σε 11 τεχνικές ειδικότητες.
Μετά το πέρας της εξειδικευμένης κατάρτισης, ακολούθησαν εξετάσεις Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας, μέσα από τις οποίες οι ωφελούμενοι είχαν τη δυνατότητα να πάρουν αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό κατά ISO / IEC 17024 σε μία από τις ειδικότητες της κατάρτισης.

Πρόκειται για εξειδικευμένο προσωπικό, από κλάδους της βιομηχανίας κυρίως, που έχουν σχέση με τις ειδικότητες που περιγράφονται στη συνέχεια.
Ενδεικτικό στοιχείο για τη σημασία του Προγράμματος είναι ότι υποβλήθηκαν 3.575 αιτήσεις συμμετοχής, από τις οποίες επελέγησαν, με πλήρως αντικειμενικά, μετρήσιμα κριτήρια, και με διαφανείς διαδικασίες, οι 2.420 ωφελούμενοι που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα.

Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ είχε διάρκεια 250 ώρες. Από αυτές, οι 200 είναι θεωρία, (εξειδικευμένη κατάρτιση) και οι 50 πρακτική άσκηση. Η κατάρτιση έγινε σε 107 τμήματα των 20-25 ατόμων ανά τμήμα. Τα τμήματα ξεκίνησαν σταδιακά τον Μάρτιο 2015 και ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2015.

Την διεξαγωγή της κατάρτισης ακολούθησε η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Δεξιοτήτων, η οποία οδηγεί στη χορήγηση στον ωφελούμενο Πιστοποιητικού Τεχνικής Επάρκειας κατά ISO / IEC 17024, σε μία από τις εξής 11 ειδικότητες της κατάρτισης :
1. Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων
2. Τεχνίτης Ελασματουργός
3. Τεχνίτης Σωληνουργός
4. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
5. Τεχνικός – Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού & Αυτομάτου Ελέγχου
6. Τεχνίτης Καθαρισμού μετάλλων (Αμμοβολιστής – Υδροβολιστής)
7. Τεχνίτης Ξυλουργός
8. Τεχνίτης Ψυκτικός
9. Τεχνίτης Μόνωσης
10. Τεχνίτης Ικριωμάτων
11. Χειριστής κινητών μηχανημάτων – μηχανημάτων Έργου

Στους συμμετέχοντες καταβλήθηκε εκπαιδευτικό επίδομα 1.750 € μικτά ανά ωφελούμενο. Συνολικά οι 2.420 συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα εισέπραξαν 4.235.000 € .

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και διαστασιολογήθηκε με την αξιοποίηση της συνεργασίας συνδικάτων και επιχειρηματικών φορέων. Χρησιμοποιήθηκαν επικαιροποιημένα στοιχεία για την αγορά εργασίας Πειραιά και Θριάσιου, ενσωματώθηκαν εμπειρίες από την υλοποίηση και διαχείριση του 1ου ανάλογου έργου που υλοποίησε με πλήρη επιτυχία το ΕΒΕΠ.
Το Επιμελητήριο «εκμεταλλεύθηκε» τη διαβούλευση για το ΕΣΠΑ 2014-2020, κυρίως για να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα ενταγμένο στον θεμελιώδη σχεδιασμό του, για μεγάλες παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα της περιοχής ευθύνης του, χρηματοδοτημένες με πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο είναι η δεύτερη, μεγάλη, σύνθετη παρέμβαση του Επιμελητηρίου στην αγορά εργασίας της περιοχής ευθύνης του , η οποία χρηματοδοτείται με κοινοτικούς πόρους.

Πρόκειται για παρεμβάσεις με ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά καινοτομίας, οι οποίες σχεδιάστηκαν και εφαρμόζονται, σε συνθήκες που η οικονομική και κοινωνική κρίση είναι διαρκώς παρούσες, όμως συγχρόνως εξελίσσονται οι προσπάθειες για την διατηρήσιμη αντιστροφή της πορείας. Αυτές οι προσπάθειες στην περιοχή του Πειραιά ήταν ήδη ορατές, και το ΕΒΕΠ κινήθηκε γρήγορα, συντονισμένα στην ίδια κατεύθυνση.

Η αρχή έγινε το 2013, με το Πρόγραμμα Κατάρτισης , Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας κατά ISO / IEC 17024, που απευθυνόταν σε 1.500 εξειδικευμένους, κυρίως σε επαγγέλματα της ναυπηγοεπισκευής, εργαζόμενους, που ήταν άνεργοι ή είχαν επισφαλή απασχόληση. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο , μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».
Η επιτυχής υλοποίηση και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ενός project , προϋπολογισμού 7,8 εκ €, ήταν μία μεγάλη πρόκληση για το ΕΒΕΠ, στην οποία ανταποκρίθηκε.

Ποια ήταν, με όρους κοινωνίας, η κύρια προστιθέμενη αξία του Προγράμματος ?? Ένα σημαντικό και έμπειρο τμήμα του παραγωγικού δυναμικού της περιοχής, πέτυχε να ανανεώσει και να εμπλουτίσει τις επαγγελματικές γνώσεις του σε 11 ειδικότητες τεχνιτών, να πιστοποιήσει με σύγχρονες διαδικασίες και πρότυπα τις τεχνικές του ικανότητες.

Το ίδιο το ΕΒΕΠ αποκόμισε σημαντικά οφέλη τεχνογνωσίας από την διοίκηση , από την διαχείριση, ενός σύνθετου Προγράμματος.
Εμπειρία πολύτιμη είναι για το ΕΒΕΠ, η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ του με επιχειρήσεις, συνδικάτα, και άλλους φορείς της πόλης, την οποία προώθησε, οργάνωσε και αξιοποίησε, με σκοπούς, να σχεδιάσει ένα Πρόγραμμα που να αντιστοιχεί στις πραγματικές απαιτήσεις του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας, να το υλοποιήσει υπερβαίνοντας αποτελεσματικά τις δυσκολίες.
Το ΕΒΕΠ με το Πρόγραμμα αυτό κλείνει με επιτυχία τον κύκλο των συμμετοχών του στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και τοποθετείται, με φιλοδοξίες και αξιόπιστα, στην αφετηρία της νέας μεγάλης προσπάθειας για την παραγωγική αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

korkidis evep kato

 

eep logo